• 8434
  • 51 مرتبه
  • 1401/10/17 09:12:28 ب.ظ

دکتر مینو محرز : واکسنهای قبلی برای سویه ووهان بوده و عملا روی اومیکرون تأثیری نداشته اند .

دکتر مینو محرز : واکسنهای قبلی برای سویه ووهان بوده و عملا روی اومیکرون تأثیری نداشته اند .

منبع