• 8112
  • 316 مرتبه
  • 1401/08/22 04:23:05 ب.ظ

با دعا رفع بلا کنید

با دعا رفع بلا کنید

دعا خودش یک جور عبادتی است زیرا خداوند میفرمایند : ( وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین ). وگفت پروردگار شما بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را بدرستی که انان که نسبت به عبادت من تکبر ورزند با ذلت وارد دوزخ میشوند.

پس دعا نکردن ونخواستن از خدا یک جور تکبر واستکبار است ودر حقیقت ترک گفتن یک عبادتی است که بهترین عبادت ها است.

ودر روایت من لم یسال لم یعط کسیکه دعا نمیکند محروم خواهد شد چه برای نیازهای دنیا وچه مقامات اخرتی وبرای دعا کنندگان بالاترین مرتبه منظور میشود..

پس زیاد دعا کنید چون بوسیله دعا بلاها دفع میشود وبا دعا هر چه خواهند بدست میاورند وبا دعا دردها وبیماریها درمان میشود زیرا امام رضا میفرمایند لکل داء دعاء برای هر دردی دعائی است.

بلکه دعا درمانی است برای هر دردی است. زیرا در روایت امده علیک بالدعاء فانه شفاء لکل داء بر شما باد دعا زیرا دعا درمانی است برای هر دردی .

بنابر این بیماران دعا کنند وبگویند : یا منزل الشفاء ومذهب الداء أنزل على وجعي الشفاء.

ونيز بگویند : اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم اصلح القلب والجسم واكشف السقم واجب الدعوة.

وبراي درد بخوانند : أيها الوجع اسكن بسكينة الله وقر بوقار الله وانحجز بحاجز الله وأهدا بهدء الله اعيذك أيها الإنسان بما اعاذ الله به عرشه وملائكته يوم الرجفة والزلازل.