مستند استاد تبریزیان روحانی طبیب قسمت پنجم

مستند  استاد تبریزیان روحانی طبیب قسمت پنجم

مستند 
استاد تبریزیان روحانی طبیب
قسمت پنجم

هلمونت از فرانسه آمده تا با ایران و اسلام آشنا شود، او به واسطه ی دوستش با آیت اللّه تبریزیان آشنا می شود...

فایل های پیوست